+8 (916) 513 00 28

China: Contemporary Painting

Книга издана на английском языке.

China: The New Contemporary Painting представляет работы 18 художников. Некоторые работы, представленные в этом выпуске представляют понимание современной культуры , социального и политического климата Китая.

Представленные художники: Zhang Xiaogang, Feng Zhenjie, Zhou Thiehai, Yang Quian, Zhang Xiaotao, He Sen, Shi Xinning, Li Songsong, Li Dafang, Wang Xingwei, Fu Hong, Zheng Hao, Zheng Fanzhi, Wei Guangqing, Wu Yiming, Ma Liuming, and Jam Qimsong.


Прайс: 2,400 руб.